مدلول فست سئو این است که : ما بتوانیم به‌وسیله همان سرعتی که الگوریتم های گوگل فهمیدن دگرگون کردن هستند تعویض کنیم و هنر بهینه سازی تارنما را با بهترین قالب و به درستی بنیادی سینی آخری متد های گوگل به طرف عاقبت برسانیم. ویدیوهای ارزانی نفس دارد که میتوانید آنها را در این راهبرد… Read More